Dziś jest: środa, 12-12-2018, Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Do rozpoczęcia
wakacji pozostało:
Biuletyn Informacji Publicznej XML

Aktualności

Ogłoszenia dyrektora

eszkoła logowanie

PCK logo.png

Blog Anioły ze szkoły

LOGO ZASTĘPSTWA.jpeg

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 174
W tym miesiącu: 6791
Wszystkich odwiedzin: 577352
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Ogólne kryteria ocen z przedmiotów

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • OPosiada umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza program nauczania
 • Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych
 • Umie formułować problemy, dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk
 • Proponuje rozwiązania nietypowe
 • Osiąga znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wyższym niż szkolny
 • Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
 • Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
 • W ciągu roku szkolnego wykazał się systematycznością i odpowiedzialnym stosunkiem do przedmiotu

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
 • W ciągu trwania roku szkolnego (semestru) wykazuje się odpowiedzialnym stosunkiem do przedmiotu

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia
 • Rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim stopniu trudności

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia
 • Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Nie opanował typowych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia
 • Nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela
 • Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu i związanych z nim obowiązków